205 W 103 St., Manhattan, New York

בנין דירות co-op, שמכיל 36 יחידות דיור, מתוכן החברה  מחזיקה בשותפות 25 יחידות דיור שמושכרות לסטודנטים.

הקרבה לאוניברסיטת קולומביה והקרבה לרכבת התחתית Train-1  גורמת לביקושים גבוהים.